top of page
Rechten en plichten

Rechten en plichten 

Rechten van de patiënt

-U heeft met eerbiediging van uw menselijke waardigheid en zelfbeschikking zonder enig onderscheid op welke grond dan ook recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan uw behoeften. -U heeft recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar en recht op wijziging van deze keuze behoudens, in beide gevallen, beperkingen opgelegd krachtens de wet. -U heeft recht op alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand en de vermoedelijke evolutie ervan. -U heeft het recht om geïnformeerd te worden, voorafgaand aan iedere behandeling van de beroepsbeoefenaar en hierin wel of niet toe te stemmen. -U heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier en tevens inzage in het dossier. -U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar en in het bijzonder betreffende de informatie die verband houdt met uw gezondheid. -U heeft het recht een klacht in verband met de uitoefening van uw rechten toegekend door deze regeling neer te leggen bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, die vervolgens de klacht ter onderzoek neerlegt bij de klachtencommissie van het St. Vincentius Ziekenhuis.

Rechten van kinderen

-Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend. -Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers zoveel als mogelijk bij zich te hebben.Ouders wordt accomodatie en de mogelijkheid tot overnachting bij het kind aangeboden, tegen een vergoeding van gemaakte onkosten. Ouders worden geholpen en gestimuleerd bij het kind te blijven en deel te nemen aan de verzorging en verpleging van het kind. -Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind. Maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijke ongemak en emotionele spanningen te verlichten. -Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen. Kinderen worden beschermd tegen overbodige behandelingen en onderzoeken en tegen oneigenlijk gebruik van persoonlijke gegevens. -Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen in dezelfde leeftijds- en/of ontwikkelingsfase.- -Kinderen worden niet samen met volwassenen verpleegd. Er bestaat geen leeftijdsgrens voor bezoekers mits jeugdige bezoekers onder begeleiding van hun ouders zijn. -Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie. -Kinderen hebben recht op verblijf in een stimulerende, veilige omgeving waar voldoende toezicht is en die berekend is op kinderen van alle leeftijdscategorieën. -Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal is opgeleid om kinderen te behandelen en te verzorgen en daarnaast beschikt over kennis en ervaring die het in staat stelt tegemoet te komen aan de emotionele noden van het kind en het gezin. -Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken. -Kinderen hebben het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt te allen tijde gerespecteerd.

Plichten van de patiënt

Als patiënt heeft u behalve rechten ook plichten. Als patiënt heeft u de plicht mee te werken aan de behandeling waarmee u heeft ingestemd. De hulpverlener mag van u verwachten dat u hem voor onderzoek(en) en tijdens uw behandeling duidelijk en volledig informeert over belangrijke zaken die met uw ziekte of met de behandeling te maken hebben. Vanwege de privacy is het in St. Vincentius Ziekenhuis niet toegestaan zonder toestemming foto’s, filmbeelden of geluidsopnamen te maken. Dit geldt zowel voor de openbare ruimten, als voor de behandelkamers en de verpleegafdeling. Als u ons ziekenhuis binnenkomt, verzoeken wij u om zich aan onze huisregels te houden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in St. Vincentius Ziekenhuis. Het St. Vincentius Ziekenhuis heeft recht op betaling voor de verstrekte behandeling en zorg. Wanneer u gebruik maakt van de medische diensten van het ziekenhuis, bent u aansprakelijk voor de betaling van de kosten die daarbij gemaakt worden.
bottom of page